Schedule

The schedule is also available in PDF form for offline viewing.

Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
09:00 Registration and opening Kihara Kihara IN MEMORIAM
THANASES PHEIDAS

Kirousis (9:00-9:40)
Aspero
09:30 " " " Vidaux (9:40-10:20) "
10:00 Aschenbrenner Levy Achilleos et al. Kartas (10:20-11:00) Panagiotopoulos
10:30 " " Chalki et al. " "
11:00 COFFEE BREAK COFFEE BREAK COFFEE BREAK COFFEE BREAK COFFEE BREAK
11:30 Chernikov & Towsner Koutsoukou-Argyraki Koutsoukou-Argyraki Chompitaki Marangelis
12:00 Dawar & Eleftheriadis " " Gitin Ivanov & Majcher
12:30 Lee Forster Wapniarski and Urbanski Nenu Conti
13:00 Rousta " LUNCH Zardini SYSKEPSIS
13:30 LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH
14:00
14:30
15:00 EXCURSION
15:30
16:00 Braunfeld et al. Adler PHILSOPHY
SPECIAL SESSION

Uzquiano
16:30 Anastasiadi et al. "
17:00 COFFEE BREAK COFFEE BREAK COFFEE BREAK
17:30 Conidis Kakas & Mancarella Dorr
18:00 Iatrou & Li Rivello Jacinto
18:30 Raya
19:00 POSTER SESSION
19:30 "
20:00
20:30 DINNER